8 juni 2015

Kapitalbegränsningarna avskaffas

Idag presenterade Islands regering sitt förslag till avskaffande av de kapitalregleringar, som gällt sedan kraschen 2008. Man ger de fallna bankernas konkursbon frest till årets slut att ingå avtal med fordringsägarna för utbetalning av deras fordringar. De skall då också erlägga  en särskild stabilitetsavgift. Om det inte lyckas kommer man att debitera en stabilitetsskatt på 39%. Man räknar med att stabilitetsavgiften och skatten kan inbringa flere hundra miljarder isländska kronor.
Totalt disponerar bankernas konkursbon över 900 miljarder isländska kronor, som är i ägo utländska fordringsägare.
De första reaktionerna från bankerna förefaller vara positiva och man avser att göra upp program som faller inom ramarna för reglerna för att nå överenskommelser om dessa medel.
Utöver dessa 900 miljarder ligger 350 miljarder som fordringar med anledning av isländska skuldebrev som gavs ut åren före 2008.
De medel som inflyter med anledning av dessa åtgärder avser man att använda till att minska statsskulden.
 
08.06.2015
Per Ekström
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar