30 maj 2015

Island inte längre ansökarland i EU

Nu har EU meddelat att Island tagits av listan över länder som ansöker om medlemsskap i EU.
Bakgrunden är utrikesministerns brev till EU-kommissionen i mars där han meddelar att Island inte längre önskar ansöka om medlemsskap.
Beslutet togs av utrikesminstern med stöd av regeringen, trots att ärendet inte godkänts i Alltingen. Tvärtemot, Alltinget har inte kunnat slutbehandla utrikesministerns förslag om att man ska dra EU-ansökan tillbaka.
När denna väg inte var framkomlig, tog regeringen och utrikesministern på eget bevåg beslutet om att sända brevet.
EU-kommissionen ville först inte acceptera att Island dragit tillbaka sin ansökan. Men efter uppenbara påtryckningar från det isländska utrikesministeriet har man nu allstå meddelat att Island avlägsnas från denna lista.
Opinionsundersökningar har visat att 80% av väljarna vill slutföra förhandlingarna och etablerade politiker har den uppfattningen, att enbart Alltinget kan återta beslutet om att ansöka om medlemsskap, eftersom Alltinget beslöt om det 2009.
Till saken hör också att ledande politiker i de båda nuvarande regeringspartierna i valkampanjen 2013 lovade att väljarna skulle få ta ställning till fortsatta medlemsskapsförhandlingar med EU. De löftena har man nu kallsinnigt svikit.
Island är därmed ute ur EU:s utvidgningsenhet och om man skulle vilja återuppta förhandlingarna är man nu på ruta 1 och får börja hela processen på nytt. I de nu avbrutna förhandlingarna hade man klarat av en hel del av de sektorer som man måste avtala om.
Svikna vallöften och besvikelse hos kanske 80% av väljarna. Också jag är besviken, hade önskat att väljarna fått rösta om fortsatta förhandlingar.
Så är det en annan sak om man vill gå med i EU eller ej, men det skulle vi få ta ställning till efter avslutade förhandlingar och ett ha ett föreliggande anslutningsfördrag på bordet. Nu fortsätter det att vara spekulationer om det är bra eller illa för Island att vara med i den stora europeiska gemenskapen.
I praktiken är vi en del av Europa och våra mesta handelsförbindelser är med Europa. Vi har också i praktiken inlemmat ca 70% av det europeiska regelverket i den isländska lagstiftningen genom EES-avtalet.

30.5.2015
Per Ekström
per@per.is

Strejker avblåsta inom den privata sektorn, den offentliga strejkar fortfarande

I går kunde avtalsparterna på den privata arbetsmarknaden nå avtal för en majoritet av sitt folk och därmed avblåstes strejkhoten inom denna del av näringslivet. Dvs. de handelsanställda och fackföreningsfolket på landsbygden.
Fortfarande strejkar en del av de offentligt anställda inom akademiska sektorn, t.ex. veterinärer, sjuksköterskor och röntgentekniker. Det innebär att sjukhusen är nästan förlamade och en massa patienter har skickats hem. Sjukhusen sköter i princip bara akutvård nu.
Riksläkarämbetet har uttryckt stora farhågor för patientsäkerheten och uppmanat statsmakten (regeringen) att handla effektivt i frågan, t.ex. genom att lagstifta för att stoppa strejkerna.

30.5.2015
Per Ekström
per@per.is

16 maj 2015

Det strejkande Island

Just nu håller en strejkvåg att dra in över Island. Positionerna verkar vara låsta. Från början av april har punktstrejker pågått, bl.a. har jurister vid sysslomannsämbetet i Reykjavik strejkat och kungörelser beträffande fastighetsköp, civila vigslar och skilsmässor har inte kunnat ges.
På sjukhusen strejkar röntgentekniker och försvårar röntgenarbetet och provtagningar, dock ger man undantag för akuta fall och för sjuklingar som kan hamna i fara.
De offentligtanställda veterinärerna strejkar och därmed kan slakterierna inte slakta och gris- och broilerfarmare börjar få problem.
I slutet av maj skärps strejkläget och så i början av juni inleds en generalstrejk om man inte kommit överens.
Det förfaller vara långt mellan parterna. Arbetsgivarnas bud lyder på 3,5 %, medan facken talar om höjd minimilön till 300.000 kr. per månad och höjningar på tiotals procentenheter.
Många konflikter ligger hos riksförlikningsmannen och diskussionerna pågår.

16.05.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is