16 juni 2015

Strejklagen godkänd

Alltinget godkände på lördagen lagen som upphäver strejken bland sjukskötare och akademiker inom den offentliga sektorn. Dessa grupper återvände till sina jobb på måndagen. Lagen ger en tidsfrist till den 1 juli 2015 för parterna att komma överens o ett kollektivavtal. Om det inte lyckas kommer man att tillsätta en skiljedom som för tid på sig till den 15 augusti att utarbeta ett kollektivavtal för dem.

Uppsägningar följden

Regeringens och Alltingets åtgärder har väckt bestörtning hos de fackföreningsmedlemmar som berörs. Kanske först och främst p.g.a. att statsmakten är arbetsgivarföreträdare i konflikten och detta tolkas som om arbetsgivarsidan har slagit vapnen ur händerna på fackföreningarna. Strejkvapnet är det enda medel de har.
Såväl inom sjukvårdarfacket som akademikerna har redan uppsägningar strömmat in. På måndagen sade 42 sjukskötare upp. Dessa yrkeskategorier är efterfrågade utomlands och sannolikt kommer många av dem att söka jobb i andra länder, främst kanske i Norge.

 
Sjukhusverksamheten haltar i brist på sjukvårdspersonal och alla åtgärder som skjutits upp under strejken.

16.06.2015
Per Ekström

per@per.is
www.per.is

12 juni 2015

Strejker uppskjuts med lag

Islands regering lade i går kväll fram ett lagförslag som skulle stoppa strejkerna hos sjukskötare och akademiker inom den offentliga sektorn.
Dessa fack har strejkat, först med punktstrejker och senare med allmänna strejker, sedan i april. Förhandlingarna, senast under riksförlikningsmannens ledning har hittills varit resultatlösa. Då förhandlingarna igår avbröts som resultatlösa, beslöt regeringen att lägga fram detta lagförslag. Nu i skrivande stund pågår debatten i Alltinget om detta lagförslag. Oppositionen är emot lagen och talar om regeringens ovilja att finna en lösning på konflikten.
Island har ofta tillämpat denna metod att lagstifta mot strejkerna och få folk tillbaka till arbete.
Lagförslaget går ut på att strejkerna uppskjuts med lag till den 1 juli och om lösning inte har uppnåtts då, då tillsätts en förlikningsnämnd, som utnämns av Högsta Domstolen, som får fullmakt att utarbeta ett nytt kollektivavtal för de berörda facken.
 
12.06.2015
Per Ekström
 

8 juni 2015

Kapitalbegränsningarna avskaffas

Idag presenterade Islands regering sitt förslag till avskaffande av de kapitalregleringar, som gällt sedan kraschen 2008. Man ger de fallna bankernas konkursbon frest till årets slut att ingå avtal med fordringsägarna för utbetalning av deras fordringar. De skall då också erlägga  en särskild stabilitetsavgift. Om det inte lyckas kommer man att debitera en stabilitetsskatt på 39%. Man räknar med att stabilitetsavgiften och skatten kan inbringa flere hundra miljarder isländska kronor.
Totalt disponerar bankernas konkursbon över 900 miljarder isländska kronor, som är i ägo utländska fordringsägare.
De första reaktionerna från bankerna förefaller vara positiva och man avser att göra upp program som faller inom ramarna för reglerna för att nå överenskommelser om dessa medel.
Utöver dessa 900 miljarder ligger 350 miljarder som fordringar med anledning av isländska skuldebrev som gavs ut åren före 2008.
De medel som inflyter med anledning av dessa åtgärder avser man att använda till att minska statsskulden.
 
08.06.2015
Per Ekström