16 feb. 2021

Grönland - ett självstyrt rike i regeringskris

 Det är alltid intressant att jämföra de självstyrda områdena i de nordiska länderna. Åland har den äldsta självstyrelsen sedan 1921, Färöarna sedan 1948 och Grönland sedan 1979 eller i full skala från 2009. Som en betraktare lite från sidan, så vill jag påstå att Ålands självstyrelse är den som utvecklats minst av dessa tre områden. 

Färöarna och Grönland har t.ex. egen beskattningsrätt, medan den beskattningsrätt som Åland har begränsar sig till kommunalskatt och landskapsskatt (som inte uppbärs).

Nyval i april

Grönland är rikt på sällsynta, strategiska metaller. Deras framtida möjligheter är stora. Kim Kielsen, regeringschef, har insett att ett kommande samarbete med Kina är fruktsamt. Sedan USA under många år visat mindre intresse för Nordkalotten har Grönland vänt sig till Kina.
Visserligen ville f.d. presidenten Trump köpa Grönland, men det tog ingen på allvar, men visade att USA åter visar mera intresse för Nordkalotten.

Kielsen for på officiellt besök och resultatet var löften om investeringar och frihandelsavtal. Redan har kineserna tryggt sig gruvforskningstillstånd på 4 platser i den södra delen av denna jätteö.
Kineserna har förklarat sig beredda att finansiera tre nya flygfält. Detta efter att den danska regeringen förklarade sig inte beredda att budgetera medel för nya flygplatser. Efter kinesernas lovord ändrade sig danskarna snabbt och har nu ställt i utsikt att bekosta två flygplatser. Statsministern kom på besök för att meddela den nya ståndpunkten.

Detta har inte förlöpt problemfritt. Kielsens politik med Kina har lett till motstånd. Partiet Demokratit i landsstyret lämnade den grönländska regeringen och Kielsen har nu bara 11 mandat bakom sig av de 31 som sitter i det grönländska lagtinget. I november valde hans parti Siumut ny ledare, Erik Jensen, och Kielsen fick avgå. Troligen blir det nyval i april.
 
Självständigt Grönland
 
Man kan ana att grönlänningarna ser fram emot att utveckla sin självstyrelse mot självständighet. Visserligen är man ännu mycket beroende av statligt stöd från den danska regeringen. 
Men med tanke på att i den grönländska berggrunder finns mycket av de strategiska metallerna, som modern teknologiindustri söker efter med ljus och lykta, så kan detta vara Grönlands framtid och kan garantera en stärkt ekonomi i landet.
 
16.2.2021
Per Ekström
 


Ett år med Covid-19

 Nu har det snart förflutit ett år sedan Covid-19 kom till Europa och Island. Ingen kunde ana omfattningen av denna pandemi då i slutet av februari. Man räknade med att den går att hantera och försvinner inom några månader. Nu gäller det bara att överleva några månader och sedan blir allt bra igen. Sade man då för ett år sedan.

Nu vet vi att verkligheten blev en annan. Vår turistsektor här på ön lamslogs och turistföretagen är fortfarande på sparlåga, om de över huvudtaget lever ännu. Liksom på Åland och andra platser där turismen spelar stor roll i näringslivet.

För egen del med min guide- och reseplanerarverksamhet är läget fortfarande på noll, dvs. inga guideuppdrag och inga researrangemang att planera.
Det enda som jag fortfarande har på planeringsstadiet är en gruppresa för islänningar med Hurtigruten. Den var planerad till augusti 2020, men vi sköt upp den i samförstånd med de bokade resenärerna till augusti 2021.


26.1.2021
Per Ekström
per@per.is


18 apr. 2020

Färöarna fattar självständiga beslut om coronaepidemin


Självstyrelsen åsidosatt – men inte i Färöarna

Petur Petersen, Färöarnas ambassadör på Island
Undantagstillståndet i Finland, som infördes i samband med Corona-viruset, har medfört oväntade konsekvenser för Åland, vad gäller hur mycket av självstyrelsens kompetens åsidosätts och tas över av riksmyndigheterna. Vi jämför med Färöarna.
- Vi bestämmer fullt ut på detta område och hittills med bättre resultat än i Danmark, säger Petur Petersen, Färöarnas ambassadör i Reykjavik.
Färöarna har självstyrelse liksom Åland, men är mycket mera självständiga. Det ses under denna säregna tid med Corona viruset. Där kan man vidta åtgärder som passar sitt örike väl.
Utrikespolitiskt har också detta örike betydligt större rätt än Åland att agera på egen hand. De har bl.a. representationer i sina viktigaste samarbetsländer och kan ingå egna bilaterala avtal med andra länder.


Coronatestat 11% av befolkningen


I Färöarna började man ta prover den 28 februari och fram till den 13 april hade man tagit prover från 5.602 personer, eller 11% av befolkningen. 184 smittade har påträffats och 163 av dem har friskförklarats. 21 personer är sjuka vid den här tidpunkten. Kurvan är på nedgående och sedan den 6 april har inga nya fall konstaterats trots att man tagit ca. 100 prov per dag förutom långfredag och påskdag.
- Det goda resultatet beror på att man snabbt började ta prover och att man hade god provtagningsutrustning efter en laxsjukdomsattack för några år sedan, säger Petur Petersen.
På Åland, där man tagit drygt 300 prover, eller ca 1% av befolkningen, har man påträffat 11 smittade.
Varken på Åland eller i Färöarna vårdas någon på sjukhus och inget dödsfall har inträffat hittills.

 

Bestämmer själva


Färöarnas självstyrelse har inte åsidosatts av de danska myndigheterna under dessa tider.
Landsstyret och Heilsumálaráðið med Landslæknin i spetsen, utfärdar direktiv och regler och har en egen webbsida (www.corona.fo) med uppgifter om läget.
Reglerna är tydliga för de som smittats och måste hålla sig isolerade och de som kan vara smittade och ska hålla sig i karantän.
Reglerna om utlandsresor och besökande från andra länder har utfärdats av landsstyret och är med strikta begränsningar liksom i andra länder. Utrikesministeriet (Udanrigsministeriet) i Köpenhamn har ett särskilt textavsnitt i sina direktiv för resor till och från utlandet om resebegränsningar för Färöarna, där man hänvisar till landsstyrets webbsida och de direktiv som landsstyret gett ut. Riksmyndigheterna respekterar den färöiska självstyrelsen.
Alla åtgärder med anledning av Corona pandemin styrs och administreras av myndigheterna på ön.
- Vi bestämmer fullt ut på detta område, säger Petur.
Inget undantagstillstånd har införts i Färöarna.

Stöd till företag och arbetslösa


Liksom i andra länder har Färöarna infört stöd för drabbade, både anställda och företagare.
Ett första stödpaket infördes från 12 mars och ett andra paket från 1 april. Stödpaketen gäller nu till 30 juni. Enskilda som blivit arbetslösa kan få upp till 20.000 kronor (DKK) per månad för 100% anställningsförhållande och för dem som för dem som arbetar självständigt.
- Färöarna har ett eget arbetslöshetsförsäkringssystem och det var tal om att sänka premierna senaste höst p.g.a. låg arbetslöshet. Men man beslöt att inte göra det. Fondens medel ägs av företag och de anställda, som betalar in. Det var gott att ha dessa pengar nu, säger Petur Petersen.
- Dessa stöd kommer inte att belasta örikets offentliga budget, konstaterar Petur.
Arbetande folkpensionärer kan få upp till 500 kronor per dag.
Företagen, som förlorat minst 50% av sin omsättning får bidrag för 75% av fasta kostnader, såsom hyror, el, värme, telefon och kommunikation, räntor och försäkringar. Maxbeloppet är 80.000 DKK per månad. Flygbolag får skatteåterbäring för en del av lönekostnaden för flygpersonal. För tullkredit beviljar man en 90 dagars längre betalningstid.
Fiskeriföretag omfattas inte av stödpaketet.
Turismen är inte lika betydelsefull i Färöarna som på Åland, säger Petur. - Här är det fiskeriet och fiskodlingen som betyder mest.

Färöarnas självstyrelse


Självstyrelsen i öriket i Atlanten skiljer sig på en del väsentliga punkter från den åländska. Den färöiska självstyrelsen har tillkommit genom överenskommelse mellan Danmark och Färöarna från 1948. Deras självstyrelse bygger inte på internationella garantier, vilket ju är fallet för Åland.
Från och med 2005 fick Färöarna rätt att ensidigt överta förvaltningsområden som ligger inom självstyrelsens kompetens.
Självständig beskattningsrätt.
Man uppbär inkomstskatt och andra skatter såsom moms och de utgör grunden i Färöarnas budgetinkomster. Ca 95% av inkomsterna i örikets budget kommer från skatter. Också kommunalskatten inkasseras av färöiska skattemyndigheter.
Öriket får ett årligt bidrag från danska riket. Bidraget bygger på ett avtal mellan staten och öriket och är numera ett fixerat belopp på 641 mkr, eller ca 3% av BNP. I budgetöversikten 2021 – 2022 räknar man med oförändrat belopp.  Beloppet har minskat väsentligt under de senaste åren.
Utrikespolitik
Färöarna har möjligheter att sköta en del utrikespolitiska ärenden själva. Genom lagstiftning från 2005 gavs Färöarna och Grönland rätt till att ingå avtal med andra länder och internationella organisationer inom de ansvarsområden som självstyrelsen sköter.
Landsstyret har representationer i utlandet. Förutom ett representationskontor i Köpenhamn så har man representationer i Reykjavik, Bryssel, London, Moskva och Beijing.
Öriket har också möjligheter att ingå bilaterala internationella avtal. Färöarna har ett eget handelsavtal med EU och har ingått bilaterala avtal med bl.a. Island om handel och fiskeri.
Danmark
Det danska riket  sköter domstolar och polis, samt övergripande utrikespolitik.  
Per Ekström
Island
per@per.is30 mars 2020

67 år och exempellösa tider

Nu denna senvinter och vår upplever vi annorlunda tider, som inte har sitt föredöme i något vi i min generation har upplevt tidigare. Undantagstillstånd råder och det mer eller mindre i hela världen, kanske under andra benämningar. De som upplevde krigsåren 1939-1945 har kanske upplevt undantagstillstånd, men med helt andra bakgrundsorsaker än nu.
Själv fyllde jag 67 år den 26/3 och är man bosatt på Island så är det den officiella dagen då man övergår till att bli folkpensionär - med rättigheter och skyldigheter som det för med sig.

Bara för någon vecka sedan kunde man inte ana att vi skulle hamna i detta läge - och att det kunde gå så snabbt. Här på Island har det idag gått en dryg månad sedan det första smittofallet upptäcktes. Först såg man att folk som kom från skidsemester i Österrike och Norditalien var de som drabbats, men nu har man också sett att smitta har kommit hit från Amerika. Nu har vi samhällssmitta, dvs. folk smittas här på ön utan att ha varit eller haft kontakt med personer som varit i dessa riskområden.

De isländska sjukvårds- och befolkningsskyddsmyndigheterna tog snabbt ett klart och avgörande taktiskt grepp. Alla som kom från skidområdena, där smitta hade uppdagats, blev försatta i hemkarantän. Och så har man fortsatt att beordra alla som kommit i kontakt med smittat folk att hålla sig i hemmakarantän i 14 dagar. Först införde man förbud för sammankomster med 100 personer eller flera, vilket man senare ändrade till 20 eller flera. För tillfället avser man inte att skärpa dessa regler.

Den för det isländska samhället så betydande turismen har stannat upp och hotell, restauranger och butiker är mer eller mindre tomma, om de över huvud har öppet längre.

Regeringen har nu kommit med stödåtgärder för de som fått gå från jobb eller tvingats i minskat anställningsförhållande. Permittering finns inte som formell åtgärd här, så antingen får folk minskat anställningsförhållande eller någon form av ledighet, eller så blir man uppsagd. Åtgärder från det offentliga går ut på att drabbade kan ansöka om arbetslöshetsstöd, partiellt eller helt beroende på situationen.
Själv är jag självständigt arbetande som guide och har ansökt om arbetslöshetsstöd, efter att jag anmält till skattemyndigheten att jag temporärt lagt ned verksamheten, medan uppdrag saknas. Jag hoppas förstås att jag så snart som möjligt ska kunna ta upp tråden igen.

Dagligen håller man pressinfo. Här är det de sakkunniga som uttalar sig och ger direktiv. Vissa saker underställs ansvarig minister för formellt beslut, men i princip håller politikerna sina fingrar borta och litar på de sakkunniga - riksläkaren, chefsläkaren, rikspolisens befolkningsskyddschef.

Jag ska rapportera här när intressanta nyheter kommer, förhoppningsvis positiva.

30.3.2020
Per Ekström
per@per.is

29 mars 2020

DN skriver om att Island testat flest i världen räknat per capita

Dagens Nyhters webbupplaga lyfter fram att Island relativt sett har testat mest i världen.
Detta är artikeltexten från DN (www.dn.se)


Testa, testa, testa

Budskapet från Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus om hur covid-19-pandemin bäst ska bekämpas har blivit som ett mantra, ständigt upprepat av många debattörer. Men Kári Stéfansson på Island såg i stället till att det blev gjort. – I den här situationen, när en epidemi härjar i landet, ser vi det som vår medborgerliga plikt att hjälpa till, säger han. Kári Stéfansson har bland annat varit professor vid Harvarduniversitetet, och leder företaget Decode Genetics, som han startade i Reykjavik redan 1996 för att kartlägga dna och genetiska orsaker till sjukdomar. Nu har företaget gått över till att testa islänningar för det nya coronaviruset. – Vi har en klinik dit människor kommer för att delta i vår genetiska forskning. Men vi beslutade att det vore oansvarigt att fortsätta att kalla in folk eller ta blodprover under epidemin. Så plötsligt hade vi 50 personer utan arbetsuppgifter. Nu tar de i stället covid-19-prover som vi kan analysera i vårt avancerade labb, säger Kári Stéfansson. På fredagen hade totalt 13.613 av landets 364.000 invånare testats för covid-19 av Decode Genetics eller Islands universitetssjukhus. Det är en större andel av befolkningen än något annat land har testat – mer än fem gånger så stor som andelen testade i Sydkorea, till exempel. – Vi kan göra det eftersom vi är ett ganska stort och välutrustat genetikföretag med många hårt arbetande, begåvade medarbetare. Den 27 mars hade 890 smittade upptäckts på Island. Universitetssjukhuset testar personer som har tydliga symtom eller som har varit i riskområden. På Decode Genetics får alla som vill testa sig gratis. Därför kan de få en uppfattning om hur spridd sjukdomen är i samhället. – Runt en procent av befolkningen på Island är smittade. Det motsvarar ungefär 3.600 personer. Så vi kan ha omkring 3.000 personer som bär på viruset utan att veta om det. Därför måste vi fortsätta tills vi hittar dem och kan sätta dem och deras anhöriga i karantän för att stoppa spridningen. Nu hoppas vi att vi ska kunna testa 2.000 personer om dagen, säger Kári Stéfansson. Det verkliga antalet smittade personer kan vara lite lägre. – Vi har inte ett helt slumpmässigt urval av befolkningen. De som är oroliga och misstänker att de kan vara smittade har större sannolikhet att komma och testa sig. Så en procent kan vara en överskattning. Men det är inte mycket mindre än så. Forskarna på företaget kartlägger också arvsmassan för alla virus de hittar. – Det är intressant, eftersom viruset har ganska stor genetisk variation. Så vi kan spåra ursprunget till smittan från Österrike, USA, Iran, Kina och så vidare, säger Kári Stéfansson. Mutationerna som skiljer olika virus är så små att de inte ändrar virusets egenskaper, som hur smittsamt eller farligt det är. Men analyserna gör det möjligt att följa smittspridningen i detalj. – Vi kan avgöra om det var Peter eller John som smittade dig, eftersom vi kan se om du har ett virus som är likadant som Peters, eller som Johns. Vi ser också att viruset muterar när det rör sig genom samhället, och vi har hittat en mutation som bara finns på Island. Kári Stéfanssons företag Decode Genetics har hjälp till att testa islänningar för det nya coronaviruset. Av de smittade som universitetssjukhuset har hittat har 82 procent haft sjukdomssymtom. – En liten andel har inga symtom. Men det är inte så konstigt. Det är stor variation i hur allvarligt människor påverkas av viruset. En del blir mycket sjuka, och dör, medan andra kan ha mycket lindriga symtom, säger Kári Stéfansson. Decode Genetics har funnit fler smittade utan symtom. – Hos oss har färre haft symtom, bara 66 procent. Med det beror troligen på att vi hittar dem mycket tidigt i sjukdomsförloppet, säger Kári Stéfansson

 Här är länken till DN:s artikel för den som har access till DN på nätet:
https://www.dn.se/…/sa-har-island-coronatestat-storst-ande…/